About Us

โรงพยาบาลบางใหญ่

โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

"บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้"

แสดงรายละเอียด
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ๋

แสดงข้อมูล
สำหรับผู้รับบริการ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการ

แสดงข้อมูล
คำถามถามบ่อย/ข้อเสนอแนะ

รวมคำถามถามบ่อย

แสดงข้อมูล

รายการระบบงาน

ระบบงาน/โปรแกรม

โรงพยาบาลบางใหญ่

แสดงข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางใหญ่

แสดงข้อมูล
ประกาศราคายา

ข้อมูลการประกาศราคายาโรงพยาบาลบางใหญ่

แสดงข้อมูล
ตรวจสอบเช็ค

ตรวจสอบเช็คโรงพยาบาลบางใหญ่

แสดงข้อมูล
รับสมัครงาน

ข่าวประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลบางใหญ่

แสดงข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่

แสดงข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม