กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่
ผู้ให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

งานธุรการ

งานการบริหารยานพาหนะ

งานประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่

งานซักฟอก

งานโสตทัศนศึกษา

งานการเจ้าหน้าที

อัลบั้มรูปภาพ