หน่วยงานภายใน
งานทันตกรรม
โดย แอดมิน วันที่ 13 ก.ย. 62

 

 

 คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่ 
เวลาทำการ ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
  นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.30 น. เสาร์ 8.30-16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-4033352-5 ต่อ109   / 083-1260370
ขอบเขตการรักษา ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย)
   ทันตศัลยกรรม ( ผ่าฟันคุด, ตัดแต่งปุ่มกระดูก )
   รักษาคลองรากฟัน
   รักษาโรคปริทันต์
   ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียมชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น)
   ทันตกรรมบูรณะ (วีเนียร์,ออนเลย์,อินเลย์)
   ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รายชื่อทันตแพทย์ 
ทพญ.ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์ ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์
ทพญ.แพร จิตตินันทน์ ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย
ทพ.พงศกร สักกามาตย์ ทพ.โดม ทองบริสุทธิ์
ทพญ.ปาริฉัตร ยุทธสุภากร ทพญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ
ทพญ.วิไลลักษณ์ เนติลัดดานนท์ ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย
   

 

อัตราค่าบริการทางทันตกรรม
ลำดับ รายการ ราคา (บาท)
1 ถอนฟัน 250
2 ถอนฟันยาก 400
3 ผ่าฟันคุด 450-1100
4 ตัดแต่งปุ่มกระดูกในช่องปาก 700-1000
5 ตัดแต่งเหงือก (Frenectomy) 600
6 อุดฟันชั่วคราว 250
7 อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน 350
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน 450
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน 550
อุดฟันด้วยอมัลกัม 4 ด้าน 550
8 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน 450
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน 550
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน 650
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้าน 650
9 ขูดหินน้ำลายทั้งปาก 400
10 เกลารากฟัน 450
11 Crown lengthening 1000
12 ผ่าตัดเหงือกเพื่อการรักษา 1100-1600
13 รักษารากฟันน้ำนมในเด็ก 500-970
14 ครอบฟันเด็ก 800
15 เครื่องมือคงสภาพช่องว่างในเด็ก 1500
16 เคลือบฟลูออไรด์ 170
17 เคลือบหลุมร่องฟัน 200
18 อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 450
19 รักษาคลองรากฟันหน้า 2300
20 รักษาคลองรากฟันกรามน้อย 3000
21 รักษาคลองรากฟันกราม 4000
22 รักษารากฟันฉุกเฉิน 700
23 ฟอกสีฟัน (หลังรักษารากฟัน) 340
24 ครอบฟันชั่วคราว 400
25 ครอบฟัน (PFM crown)   
Non-precious 4200
Palladium,Semi-precious,Precious 3200+ค่าแลป
26 สะพานฟันติดแน่น (non-precious) 4000+ ค่าแลป
27 รื้อครอบฟัน,สะพานฟัน,เดือยฟัน (ต่อตัว) 700
28 เดือยฟันสำเร็จรูป 1900
เดือยฟันโลหะ 1900
29 ก่อแกนฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 600-650
30 วีเนียร์ 2100 + ค่าแลป
31 อินเลย์ ออนเลย์ 2100+ค่าแลป
32 ยึดครอบฟันด้วยซีเมนต์ 200
33 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก 1500-3200
34 ฟันเทียมทั้งปากบนหรือล่าง ฐานอคริลิก 3000
ฟันเทียมทั้งปากบนและล่าง ฐานอคริลิก 6000
35 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้โครงโลหะ 4500-6500
36 ฟันเทียมเฉพาะตำแหน่งโครงโลหะ 1 ซี่ 2500
ฟันเทียมเฉพาะตำแหน่งโครงโลหะ 2 ซี่ 2700
37 ซ่อม เติม เสริมฐานฟันปลอม 600-1600

 

ผู้ป่วยแจ้งและกรอกข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการรักษา

  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำ เช่น

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิต  โรคไต เป็นต้น

  • ผู้ที่เป็นไข้ อ่อนเพลีย ไอจาม
  • ผู้ที่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด
  • ผู้ป่วยใส่อวัยวะเทียมในร่างกาย
  • สตรีตั้งครรภ์

 

ผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป วัดความดันโลหิตก่อนเข้ารับการรักษาทันตกรรมทุกครั้ง

  • หากความดันมากกว่า 160/100 mmHg นั่งพัก 10 นาทีแล้ว

วัดซ้ำ 2 รอบ ส่งค่าความดันให้เจ้าหน้าที่

  • หากความดันน้อยกว่า 90/60 mmHg นั่งพัก 10 นาทีแล้ว

วัดซ้ำ 2 รอบ ส่งค่าความดันให้เจ้าหน้าที่