เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ประวัติความเป็นมา
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 07 มี.ค 77

โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

  ขึ้นเว็บ.jpg (569 KB)

 นายแพทย์สรภัญ  ส่งเสริมพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่

บริการหลัก (Main service) :

         โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

  1. ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และการส่งกลับโดยการบริการปฐมภูมิสาหรับพื้นที่ตาบลบางม่วงเขตรับผิดชอบอาเภอบางใหญ่ เป็นการบริการระดับทุติยภูมิโดยรับส่งต่อจาก รพ.สต. ในเครือข่ายบริการอาเภอบางใหญ่ 9 แห่ง และบางส่วนของอาเภอบางกรวย 3 แห่ง และบางส่วนอาเภอบางบัวทอง 1 แห่ง และคลินิกมิตรไมตรี(เอกชน) 3 สาขา ดังนี้
      1.1 ให้บริการการรักษาครอบคลุมทุกกลุ่มโรคในสาขาสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกตามขีดความสามารถ และมีระบบขอรับคาปรึกษาการส่งต่อตลอด24 ชั่วโมง
      1.2 บริการด้านการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ บริการด้านแพทย์แผนไทย คลินิกฝังเข็ม
      1.3 บริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในแต่ละกลุ่มวัย ในกลุ่มเครือข่ายชุมชน
      1.4 บริการป้องกันโรค คัดกรองโรคติดต่อ ได้แก่วัณโรค คัดกรองโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง , การให้Vaccineป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มเป้าหมาย
      1.5 บริการฟื้นฟูสภาพโดยทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์-พยาบาล-ทันตแพทย์-เภสัชกร-นักจิตวิทยาและนักกายภาพบาบัด ร่วมให้บริการฟื้นฟูสภาพครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ ชุมชน ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

 2. สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :

      โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ ที่ชุมชนรักและศรัทธา

ค่านิยม (Values)

      บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ (Mission)

 1.พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพทุกมิติ

 2.พัฒนาเครือข่ายบริการจากโรงพยาบาลสู่ปฐมภูมิมากขึ้น อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 3.พัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

 4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ